یکساله که در حسرت بوسیدن دوباره ی دستانت هستم

روزگار، نبودنت را برایم دیکته می کند و ….