آغاز ماه مهربانی

آغاز ماه مهر ماه مهرورزی بر دانش آموزان عزیزو فرهنگیان گرامی مبارک