نقاشی پاییز

دانش آموزای خوبم هفته ی گذشته با گواش و رنگ آمیزی انگشتی