قصه ی درخت مهربون

فصل بهار از راه رسید و چلچله ها تو آسمون آبی به پرواز در اومدند