بازی آموزشی دومینو

برای تمرین کلمات مترادف و مخالف از بازی دومینو استفاده کردیم