کارهای دستی دانش آموزان کلاس

یکی از فعالیت های زنگ هنر درست کردن کاردستی است.