تفاوت آزمون عملكرد باآزمون مداد-كاغذ

آزمون عملكرد را مي‌توان «روش سنجشي تعريف كرد كه در آن يادگيرنده