صبحانه ی پرچم

دانش آموزان به مناسبت دهه ی فجر صبحانه ی پرچم آماده کردندو