اصول نشانه گذارى در زبان پارسى

منظور از نشانه گذاری به کاربردن علامت ها و نشانه هایی است که: