كلاس ما در يك نگاه

كلاس ما در ضلع شمالى طبقه دوم مدرسه با ٣٦ دانش آموز واقع شده است.