مسابقه مسابقه

داستان خرگوش باهوش رابخوانید و شنبه در کلاس بگویید که چه حیواناتی در  قصه بودند ؟ و اسم آن ها با چه صداهایی شرو ع...