اجزای سمی میوه ها

در بخش گیاهان کتاب علوم به فایده های گیاهان اشاره شده است.