چگونه به کودکانی که در انجام تکالیف خود مشکل دارندکمک کنیم؟

برای رفع مشکل کودکانی که در انجام تکالیف مشکل دارند: