هوش عاطفی یا هیجانی ( Emotional Quotient (EQ

زمانی که از موفقیت ،شادی و رضایت در زندگی صحبت می کنیم ،