قدرت کلمات

چند قورباغه از جنگلی عبور می کردند.که ناگهان دوتااز آن ها به داخل گودال عمیقی افتادند.