چندراهنمايى ساده براى پى بردن به استعدادهاى كودكان

براى پى بردن به استعدادكودكان به اين موارد توجه كنيد: