صدای نفس های پاییز

گوش کن… صدای نفس های پاییز را می شنوی؟ واین زیباترین فصل خدا می آید.غم و اندوه هایت را به برگ های درختان آویزان...