تلفیق هنر و علوم

در بخش گیاهان علوم دانش آموزان با فواید گیاهان آشنا می شوند.