“پیامدها و عوارض اختلال ریاضی”

کودکانی که با مشکل در ریاضی در سرتاسر زندگی روبرو هستند و درمان نشوند ممکن است