صرفه جویی در مصرف آب

باتوجه به کمبود آب صرفه جویی در مصرف آن وظیفه ی همگانی است.