سبک های یادگیری

در روزهای اوّل چه طور #سبک_یادگیری دانش آموزمان را بفهمیم؟