Tagged: سال تحصیلی

2

آرزوهای بچه ها

درروزهای پایانی سال تحصیلی از پسرانم خواستم که آرزوهایشان را بنویسند. امسال با توجه به این که تعداد زیادی از دانش آموزانم فقط بایکی از والدینشان...