آموزش اعداد دیجیتال

مرحله مجسم در فرایند یادگیری بسیار مهم است.