درمان اختلال رياضى (٢)

برای درمان اختلال یادگیری ریاضی چه باید كرد؟