من عاشق محمد(ص) هستم.

در پی اقدام اهانت آمیز نشریه فرانسوی «شارل ابدو»