روز دانش آموز

یکی از روزهای به یاد ماندنی در خاطر گل های کلاسم این روز بود.