تلفیق هنر ایفای نقش و فارسی

ایجادانگیزه برای آغاز تدریس از مهمترین مراحل آن است.