نقاشى تقارن با آينه

نقاشی تقارن با آینه یک تحقیق علمی و فعالیت هنری