تكنيك هاى كسب دانايى و توانايى فرزندان

١-به عنوان مادر یا پدر سعی کنیم در کنار: