تلفیق ورزش و فارسی

از ساعات شیرین ورزش می توان برای تکالیف امتدادی استفاده کرد.