تشخیص نشانه ی “یـ ی” (صامت ) و” ایـ یـ ی ” (مصوت)

باتوجه به این که این نشانه ها به یک صورت نوشته می شوندبرای خواندن صحیح آن ها توجه کنید که: