السلام علی الحسین

نازم آن آموزگاري را که در يک نصف روز دانش‌آموزان عالم را همه دانا کند