اوقات فراغت

دانش آموزان به هنگام آسودگي از فعاليتهاي تحصيلي خود، بر اساس دلبستگي ها و علايق و استعدادهاي فردي خود در پي فعاليت هايي هستند...