دکوراسیون کلاس درس، بر فرآیند یادگیری کودکان تأثیر می‌گذارد.

کلاس درس عادی معمولاً هیچ دکوراسیون خاصی ندارد، اما تحقیقات جدید نشان می‌دهد اگر دکوراسیون محیط کلاس درس با دقت انجام گیرد، از نظر...