آموزش اعداد دورقمی با یکان ها و دهگان های داده شده

این آموزش از روش قصه گویی توسط هستی جان انجام شده است.