انواع مشكلات نوشتارى

انواع مشکلات 1-ضعف دقّت: (دقت یعنی تمرکز کافی بر کاری جهت جایدهی آن درمغز)