اردوى تأترعروسكى

دختراى گلم امروز براى رفتن به اردو دوق زده هستند.