بدخطی

یکی از دلائل بدخطی که به ضعف فیزیکی افراد بر می گردد.