مراسم نمادین نوروز و چهارشنبه سوری (قاشق زنی)کلاس ما

سه شنبه ی آخرسال مراسم عید نوروز و چهارشنبه سوری به این صورت انجام شد