میتا اومده بامسابقه ی(3)

شاگرد زرنگا آهنگ خدای مهربون را گوش کنیدوبگویید: