آموزش نماز در کلاس ما

نماز حرف زدن با خدای مهربان است.