آزمون عملكردى

دانش‌آموز در آزمون عملكرد با مسأله‌ي معماگونه يا چالش برانگيزي كه مشابه با مسايل واقعي زندگي است روبرو مي‌شود.