آزمایش علوم

مهمترین مبحث علوم دوم مشاهده ی دقیق و یادداشت برداری مشاهدات است.