انواع مشكلات نوشتارى

انواع مشکلات

1-ضعف دقّت: (دقت یعنی تمرکز کافی بر کاری جهت جایدهی آن درمغز)

-حذف یا اضافه کردن نقطه .مثال:بازار=بارار             رفت=رقت

-حذف یا اضافه کردن دندانه : سیب=سسیب

-حذف یااضافه کردن سرکش :  کار=گار               قشنگ=قشنک

-حذف یا اضافه کردن تشدید:  بنّا=بنا                    کتاب-کتّاب

-حذف یا اضافه کردن یک صدا:    رفت=رفته                 باران=بارن

 

روشهای درمانی

۱- دو تصویر را که شبیه به هم هستند ولی در جزئیات کمی با هم متفاوتند را در اختیار کودک قرار دهید و از او بخواهید تفاوتها و تشابهات آنها را بیان کند.

۲-کارتی را تهیه کنیدو کلمه مورد نظر را روی آن نوشته و برخی حروف آن را حذف کنید تا کودک حروف حذفی را بنویسد. مانند:  مادر       ما….    ماد…

۳-تصحیح دیکته توسط دانش آموز روش موثری است.

2-ضعف حافظه دیداری: کودک به خوبی قادرنیست تصویر حرف مورد نظر رابه خاطر آورد.ودر نتیجه در صداها وحروفی که صدا وتلفظ آنها مثل هم است دچارمشکل می باشد

مثل: انواع (ث-س-ص)-    ثریا=سریا               صدا=سدا

-انواع (ت-ط)               طوطی=توتی                         حتّی=حطّا

-انواع ( اِ – – ﻪ)             اِمام= عِمام                           عِلّت=اِلّت

-انواع ( ح- ﻬ )         خوش حال=خوش هال            همیشه=حمیشه

-انواع (ز-ض-ظ-ذ)           مریض=مریز                 ناظم=ناضم                 گذشته=گزشته

-انواع(غ-ق)                    ورق=ورغ                   کاغذ=کاقز

 

روشهای درمانی

۱-چند شکل و یا چند وسیله به کودک نشان داده و سپس پنهان کنید.واز کودک بپرسید نام وسایل را بگوید.

۲-چند وسیله و یا کارت را مرتب نمایید و در حضور کودک ترتیب آنها را به هم بزنید و از کودک بخواهید آنان را مانند قبل مرتب کند.

۳-تصویری را به کودک نشان داده و سپس بردارید و از کودک بخواهید جزئئات تصویر دیده شده را بیان کند.

۴- بر روی یک کارت واژه های هم خانواده را بنویسید تا کودک ببیند(مانند: نظر-ناظر-منظور-منظره-نظارت)

۵-کلمه صحیح را بصورت درشت بنویسید تا کودک با انگشتش آن املای آن را در هوا بنویسد.

You may also like...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *